Универ

Library

Диплом По Менеджменту


Разработка процессов системы менеджмента качества применительно к производству фильтроэлементов воздушных для двигателей КАМАЗ

... воздушных для двигателей КАМАЗ. 4.5 Разработка плана мероприятий по улучшению системы менеджмента качества ОАО «ХХХ» применительно к производству фильтроэлементов воздушных...

... ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества Требования РМК 05808014-2003 Руководство по менеджменту качества СТО 03-2003 Управление записями ...

... постоянно действующая комиссия по качеству ПЗ - представитель заказчика РМК - руководство по менеджменту качества СлК - служба качества СМК - система менеджмента качества СТО - ...

Подробнее

Підвищення ефективності ризик-менеджменту на підприємстві (на прикладі ПАТ "Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів")

...отримувати порівняльні оцінки по всіх видах ризиків. Традиційно ризик-менеджмент вважався спеціалізованим і ...

...стратегії) (рис. 1.4). Рисунок 1.4 - Загальна схема ризик-менеджменту ризик менеджмент економічний управління Установлення наявності ризику - на цьому...

...є на менеджера по ризиках. З урахуванням структури фінансового відділу визначимо можливі зони відповідальності, функції менеджменту фінансових ризиків,...

...по ризиках призначається особа, яка має вищу професійну освіту (за спеціальністю менеджмент...

Подробнее

Становление и развитие инновационного менеджмента

... страны, выживания и коммерческой эффективности любого предприятия. Содержание понятия "инновационный менеджмент" А.К. Казанцев рассматривает по крайней мере в трех аспектах: как науку и искусство управления инновациями...

..., 2008. - 432 с.; . Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Якимович В.А. Управление инновациями в организациях. Учеб. пособие по специальности "Менеджмент организации". - 3-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2009. - 415 с.; . Михайлова Э.А., Ломанова Е.В. Инновационный...

Подробнее

Этапы развития и становления теории и практики менеджмента

... чуть позже появляются научные работы по менеджменту Френка, Гильберта, Ганита. Второй этап развития менеджмента связан с новыми подходами в развитии учения о менеджменте, на основе учения Ф.Тейлора...

... из приоритетных ее направлений является выработка основных теоретических и методологических позиций по использованию менеджмента в практической деятельности организаций. Основной особенностью управленческой мысли становится поиск...

Подробнее

Розробка системи менеджменту в організації на прикладі ТзДВ Салон краси "Наталі"

...формування трудових колективів.Технологічні методи менеджментуТехнологічні документиІнструкції по приймання нових працівниківПов¢язаний з мотивацією та контролемВ і...

...допущених помилок, збоїв, недоліків. У результаті реалізації функцій менеджменту розроблено методи менеджменту ( економічні, технологічні, соціально-психологічні, адм...

... для передачі інформації (діаграма постачання перукарських матеріалів замовникам по регіонах, топограма робочого місця директора, хронограма постачання перукарських матер...

Подробнее

Основи менеджменту

1. Функції менеджменту. Поняття і класифікація функцій Процес управління - це сукупність безперервних, послідовно виконуваних, взаємозв'язаних дій по формуванню і використанню ...

...ресурсів організації для досягнення нею своїх цілей. Ці дії є важливими для успіху організації і називаються функціями менеджменту. Таким...

... створюється єдина система органів по виконанню кожної функції менеджменту. На основі складу і об'єму робіт по функціям визначають раціональну побудову...

Подробнее

Менеджмент в моей организации

... СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР) Кафедра экономики Курсовая работа «Менеджмент в моей организации» По дисциплине «Менеджмент» выполнена по учебному пособию Афонасова М.А. Выполнила: студентка ФДО ТУСУР группа...

... 7. Организационная культура 8. Процессы принятия решения на разных уровнях менеджмента 9. Стратегический менеджмент в организации 10. Рекомендации по совершению менеджмента организации II. Заключение III. Список литературы I. Введение...

Подробнее

Цели и задачи функционального финансового менеджмента

... ГУ КузГТУ в г. НОВОКУЗНЕЦКЕ контрольная работа по дисциплине: «Функциональный финансовый менеджмент» Вариант № 1 Выполнил: студентка гр.ФКт...

...2010г. Содержание 1.Сущности, цель, задачи, значение функционального финансового менеджмента . Процедура, алгоритм разработки, принятия финансовых решений в коммерческих организациях...

...Сущности, цель, задачи, значение функционального финансового менеджмента Функциональный финансовый менеджмент - представляет собой систему методов целенаправленного воздействия,...

Подробнее

Особенности использования власти в менеджменте

...и акционируемые предприятия - используют для управления теорию и практику менеджмента, в основе которого лежат принципы адаптивности, эффективности и социальной ...

...какой является педагогическая, обычно вызывается несколькими мотивами, различающимися по силе, личной и социальной значимости. Полимотивированность педагогической деятельности...

...; - получение льгот. 4. Задачи Задача 1 Задание №1 Сгруппировать качества по следующим признакам: - моральные качества; - волевые качества; - деловые качества...

Подробнее

Смысл денежного менеджмента в корпорациях

... повышения доходности и минимизации риска неплатежеспособности. Основная цель финансового менеджмента получить наибольшую выгоду от функционирования предприятия в интересах его собственниов...

.... Для достижения этой цели менеджерам по финансам необходимо решать следующие задачи:  добиваться прироста рентабельности ...

... Целью написания данной дипломной работы является изучение организации финансового менеджмента корпорации. Общей цели подчиняются следующие задачи:  изучение ...

Подробнее

«Базы менеджмента»Вариант № 11

... совокупность и непрерывная последовательность взаимосвязанный действий управленческих работников по реализации функций менеджмента, осуществляемых по определенной технологии, направленных на достижение целей социально – экономической системы. Функция...

... менеджмента отражает содержание процесса управления, вид управленческой деятельности, совокупность...

Подробнее

Организация менеджмента социальных служб

..., можно дифференцировать рассмотренные нами социальные сервисы по типам менеджмента: 1.«Традиционный стагнирующий». Авторитарный (жесткий) тип...

...освоении пока новых методов работы. Список литературы 1.Бетурлакин В. В. Менеджмент в социальной службе: особенности управления профессионализацией// Журнал исследований социальной политики....

...Саратов: Научная книга, 2005. .Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело ЛТД, 1993. .Романов П. В. Социальная антропология организаций. Саратов...

Подробнее

ПТК менеджмент(все темы)

Тема №1. Методологические основы менеджмента 1. Основателем научного менеджмента считается Фредерик Уинслоу Тейлор (1856—1915). Резюмируя суть своей системы, ...

... рабочего до максимально допустимой его производительности и максимального благосостояния». В основе научного менеджмента лежат четыре научных принципа (правила уп¬равления): • создание научного фундамента...

Подробнее

Вкладывательный менеджмент - контрольная служба.

... рынка на информацию о фирме (изменение котировок акций); 2) при подготовке сделок по купле-продаже предприятий; 3) при определении размера поощрения менеджеров. Сама ценность...

... РФ. Численность населения 38 млн человек, или 26,2% жителей страны. По плотности населения округ занимает первое место среди федеральных округов (около...

... область (Московский регион). Центральный Федеральный округ, являющийся одним из крупнейших по объемам промышленного производства, в то же время может претендовать на звание...

Подробнее

Менеджмент(код МНВ96)

... руководителя от глубокого анализа всех проблем на предприятии, кропотливой работы по подготовке многочисленных решений. В свою очередь, все решения штаб доносит до...

Подробнее

Менеджмент в маленьком коммерциале(МЕМ-93)

..., произведенных аналогично условиям, приведенным в задаче 1, если годовая прибыль по плану предприятия должна составить 4 тыс. руб. Ситуация 3. Определите ...

...за 1997 г. имело следующие показатели по выпуску продукции: ... Определите процент выполнения плана по объему продукции и по ассортименту. Ситуация 5. В отчетном периоде...

...размер реализованной, валовой и чистой продукции. Ситуация 7. Выполнение плана по выпуску продукции предприятием в отчетном периоде составило: Определите процент выполнения ...

Подробнее

Финансовый менеджмент

...если: средняя доходность вложения средств составляет 8%, стоимость одной трансакции по увеличению кассового остатка составляет 50 рублей, организация закупает сырье и...

...месяца, привлечен банковский кредит на 4 года с ежемесячным начислением процентов по аннуитетной схеме, организация владеет облигациями, срок погашения - март, ...

...июне, арендная плата и коммунальные платежи начисляются ежемесячно, авансовый платеж по налогу на прибыль осуществляется в конце каждого квартала, заработная плата ...

Подробнее

Содержание, методы и формы подготовки специалистов по специальности "Домоведение" с учетом специфики кооперативного ВУЗа

... применять приобретенные умения и навыки в разнообразных формах деятельности. Комплекс специальных дисциплин по менеджменту значительно расширяет сферу приложения труда социальных менеджеров, позволяет им своевременно...

Подробнее

Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

...є в основному забезпечуючі функції. Головні напрямки робіт по інформатизації менеджменту лежать в області організаційної, соціальної, ...

...М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1997. – 368 с. 9. Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика – СПб: «Питер», 2000. – 416 с. 10. Бондарь Н.П., ...

... решений. – М.: Прогресс, 1979. – 504 с. 18. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 416 с. 19. Курочкин А.С. Организация управления предприятием...

Подробнее

Управление активами организации

...она не может рассчитаться по своим неотложным финансовым обязательствам. Поэтому в практике финансового менеджмента управление денежными активами часто...

... еще редко применяются в отечественной практике финансового менеджмента, в частности, и по следующим причинам: -хроническая нехватка оборотных активов не...

... Герасименко. - М.: Альпина Пабл., 2013. - 531 c. . Гинзбург, М.Ю. Финансовый менеджмент на предприятиях нефтяной и газовой промышленности: Учебное пособие / М.Ю. Гинзбург, Л.Н. Краснова, Р.Р. ...

Подробнее

Анализ конкурентоспособности ВУЗа

...», «Налоги и налогообложение». Факультет Управления готовит специалистов по следующим направлениям: «Экономика и управление на предприятии (в городском хозяйстве)», «Менеджмент организации», «Маркетинг», «Управление персоналом», «Мировая экономика...

... степень магистра и выдается диплом государственного образца. Колледж МИЭМП является структурным подразделением Московского института экономики, менеджмента и права. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования...

Подробнее

Аналіз мотивації праці на підприємстві ТОВ "Епіцентр"

...ів стимулювання особистості, які б сприяли високій результативності її роботи. Ефективний менеджмент ґрунтується на поєднані реальних цілей, життєвих цінностей і установок, очікувань...

...іональною інформаційною системою, що забезпечує сучасний рівень організації менеджменту в компаніях будь-яких напрямів діяльності. Як обєкт досл...

...із системи мотивації праці на підприємстві Більшість фахівців з менеджменту вважають, що формування ефективної мотиваційної стратегії управління персоналом...

Подробнее

Управління зовнішньоекономічною діяльністю ПАТ ПБК "Радомишль"

... стратегій. Отже, звернімо увагу на такі три ключові моменти. По-перше, менеджмент ЗЕД є визначеним процесом, що, насамперед, включає вивчення і проектування елемент...

...ідносин з урахуванням визначених процедур. Цей елемент менеджменту становить майже половину чинників успіху в міжнародному бізнесі. По-друге, необхідно домагатися ефективної вза...

...ішньоекономічних цілей. Це значить, що критерієм якості менеджменту ЗЕД є не тільки успіх сам по собі (досягнення цілей), але і ціна цього усп...

Подробнее

Мероприятия по совершенствованию и развитию системы социального обеспечения персонала МУП "Водоканал"

... ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 1.1 Социофакторы и этика менеджмента Менеджмент как деятельность реализуется в организациях, которые состоят из людей...

... издание, перераб. и доп. - М.: Филмен, 2006. 13.Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. - М.: Гардарики, 2007. 14.Владимиров Л.П. Экономика труда. - М.: Дагиков и ...

.... .Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. - М., 2007. .Шепель В.М. Эффективный менеджмент: мыслить по-русски. - М.: Финансы и статистика, 2005. 24.Бабич А. Социальные ...

Подробнее

Денежные потоки организации

...осуществления предприятием краткосрочных финансовых инвестиций). Основной целью финансового менеджмента в процессе управления денежными активами является обеспечение постоянной...

... не может рассчитаться по своим неотложным финансовым обязательствам. Поэтому в практике финансового менеджмента управление денежными активами ...

... / В.В. Ковалев. - М.: «Финансы и статистика», 2013. - 580 с. . Крейнина, М.Н. Финансовый менеджмент [Текст] / М.Н. Крейнина. - М.: Дело и Сервис, 2011. - 429 с. . Перар, Ж....

Подробнее